Politiku životního prostředí stavíme na přirozené motivaci, respektu k přírodě a účasti veřejnosti. Podpoříme technologické inovace a ekologické chování domácností.

Život ve městech a obcích
Ochrana životního prostředí se netýká jen chráněných krajinných území a národních parků. Je to i komplexní přístup ke kvalitě života lidí. Proto chceme dát lidem možnosti, jak zlepšit životní prostředí přímo v místě svého bydliště. Podporujeme více zeleně ve městech a ochranu krajiny za hranicemi lidských obydlí. Popularizujeme a prosazujeme koncept domácí ekologie – ekologické chování se musí vyplatit.

Strom je klimatizační jednotka: Zkvalitníme systém ochrany zeleně ve městech. Prosadíme i mimo národní parky vznik území divoké přírody, která budou otevřena lidem.
– Stromy a zeleň jsou nejúčinnější bojovníci proti negativním vlivům ve městech a obcích. Ve svém okolí čistí vzduch, zachycují prach, vytváří hlukovou bariéru, v době veder zvlhčují a ochlazují vzduch. Na rozdíl od umělé klimatizace nemají stromy žádné negativní vedlejší účinky, jako jsou prudké přechody mezi teplotami, suchý a nepřirozeně proudící vzduch atd. A jako bonus jsou stromy energeticky soběstačné.

– Prosadíme při nezbytném kácení vždy adekvátní náhradní výsadbu a zajištění péče o mladé dřeviny. Současná legislativa umožňuje silnou ochranu dřevin, úředníci si ale často vykládají zákon po svém. Kvalitní náhradní výsadba je nedostatečně využívaný nástroj, a tak stromy ve městě mizí. Pokud je náhradní výsadba předepsána, jsou často vysazovány podivné okrasné stromky, které ani v dospělosti nedosáhnou velké a bohaté koruny. Často dochází k odumření nových stromů z důvodů nedostatečná péče po výsadbě a finanční náklady do výsadby dřevin jsou promrhány. Budeme požadovat silnou kontrolu a péči o nové stromy.

– Chceme města, kde se dobře žije, a k tomu patří i rekreační funkce měst. Je hodně obyvatel velkých měst, kteří nemohou utéct mimo město do přírody, pro ně jsou zeleň a dostupné parky jediným řešením rekreace a odpočinku.

Posílíme ekologickou MHD, pěší a cyklistickou dopravu: Vytěsníme tranzitní automobilovou dopravu ven z obcí.
– Rozvoj veřejné hromadné dopravy je šetrnější a efektivnější alternativou k individuální automobilové dopravě

– Chodci a cyklisté jsou ve městech plnohodnotnou součástí dopravního systému. Je třeba s nimi počítat při realizaci všech dopravních staveb a vyřešit nedostatky v národní legislativě a normách. Budeme koncepčně řešit pěší prostupnost města, strategii „města krátkých vzdáleností“ a kvalitní městský informační systém dopravy.

– Piráti chtějí zrychlit budování páteřních dopravních staveb ve veřejném zájmu, především železnice, dálnic, městských obchvatů a metra. Chystaná novela stavebního zákona stávající situaci ještě více zkomplikuje. Pro urychlení liniových staveb je potřeba přimět krajská zastupitelstva, aby mezi sebou spolupracovala, reálně umožnit sdružení územního a stavebního řízení, zjednodušit výkup potřebných pozemků, profesionalizovat aparát, který pozemky vykupuje a v neposlední řadě zrychlit soudní přezkum vydaných povolení.

Budeme chránit právo obyvatel podílet se na rozhodování o životním prostředí ve svém okolí.
Je v zájmu občanů, aby dýchali čistý vzduch, neohrožovali je povodně, úrodná půda nemizela pod betonem či solárními parky a nevytrácela se příroda, kde mohou lidé relaxovat a živočichové a rostliny žít. Zásadní je přístup k informacím a možnost zapojení do rozhodování o životním prostředí, a to především v místě jejich bydliště. Konkrétně:

– Požadujeme transparentní přípravu a projednávání strategických dokumentů a novel zákonů v oblasti životního prostředí.

– Bezbariérovou účast veřejnosti ve všech fázích ochrany přírody a krajiny  (EIA – studie dopadů stavby na ŽP), územních a stavebních řízení nebo povolovacího procesu kácení dřevin.

– Zavedeme evidenci lobby kontaktů s cílem zamezit ovlivňování procesů a nástrojů na ochranu životního prostředí a nesprávnou aplikaci ze strany orgánů ochrany přírody.

– Podporujeme referenda při zásadních otázkách (např. výstavba obřích spaloven, výrazné zásahy do krajiny, apod.)

Využijeme jednoduchá a osvědčená řešení: Inspirujeme se stylem „když to jde jinde, půjde to i u nás.“
Hledáme řešení problémů dneška – zahlcení automobilovou dopravou, hluku, světelného smogu, spotřeby města, migrace; translokálních a transnacionálních vazeb nebo sociální nerovnosti.

– Podporujeme rozumnou aplikaci konceptu „smart cities“ v řízení a regulaci dopravy, energetickou soběstačnost budov, podporujeme „net meteringu“ (obchodování s elektřinou z obnovitelných zdrojů, které funguje jako účinná pobídka k pořízení vlastního obnovitelného zdroje – ve výsledku „točení elektroměrem oběma směry“) a účinné využívání zdrojů.

– Chceme jednoduchou a efektivní komunikaci mezi majiteli pozemků a soukromou sférou s cílem na poskytnutých pozemcích vybudovat za soukromé peníze opatření k posílení ekosystémových funkcí krajiny. Jde o win-win řešení. Obce a lidé získají funkční a bezpečnější krajinu, firmy se stanou dobrými sousedy a využijí tyto projekty pro svoje marketingové aktivity.

– Inspirujeme se projektem Legible London – informačním systém, který poskytuje údaje o vzdálenostech a času a dokáže spočítat, kolik např. trvá cesta pěšky na nejbližší zastávku MHD. Systém podporuje koncept pěší mobility a kombinuje jej s kampaní Walking plan, který zdůrazňuje přínosy chůze. Viz příručka http://content.tfl.gov.uk/ll-yellow-book.pdf.

Moderní přístup k odpadům
Odpadové hospodářství v ČR dlouhodobě pokulhává za vyspělými státy EU. V tomto neefektivním systému města každý rok utápí obří objem financí a k tomu na skládkách a ve spalovnách končí statisíce tun kvalitních druhotných surovin včetně papíru, dřeva, plastů, kovů a kompostovatelných biologických odpadů. Likvidace takových materiálů znamená, že musí být znovu vyrobeny, a to za cenu zvýšené spotřeby energie a dalšího znečištění životního prostředí. Vnímáme jako důležité se krok po kroku přibližovat zásadám cirkulační ekonomiky. To je bez úpravy současného stavu zhola nemožné. V prvé řadě je potřeba vytvořit podmínky, kde se správné chování vyplácí.

Třídění se musí vyplatit i finančně. Za odpady zaplatíte jen podle skutečně vyprodukovaného množství.
– Navrhujeme plošnou změnu v poplatcích za odpady. Chceme provést plošnou studii pro možnosti uplatnění systému PAYT a jeho variací v rámci celé české republiky. A provést návrh metodiky pro jeho uplatnění v ČR. Nově půjde tedy o férový systém, kde budou občané platit za skutečnou produkci odpadů namísto plošných paušálních poplatků. Jednak dojde k odstranění anonymizace tohoto systému. Získáme přesná data o odpadových tocích a budeme moci systém dle těchto poznatků perfektivizovat. K tomu budeme moci odměňovat občany za správné návyky.

Nejlepší je odpad, který nevznikne. Budeme klást důraz na životnost a ekodesign výrobků.
– Je našim cílem sestavit efektivní plán prevence vzniku odpadů. Do budoucna bude zajištovat hlavní cíl odpadového hospodářství a tím je minimalizace produkce odpadů. Jednou z možných cest je podpora ekodesignu, rozšíření systému zpětného odběru na výrobky jako nábytek, bytový textil apod.

– Je třeba v tomto narovnat podmínky pro tuzemské producenty výrobků a pro rádoby levné výrobky z dovozu, které jsou od prodeje již v podstatě odpadem, a které tak neúměrně zatěžují odpadové hospodářství v ČR. Správné chování se musí vyplácet i výrobcům.

Využijeme potenciál bioodpadů a rozšíříme kompostování.
– Chceme vytvořit účinný plán pro využití potenciálu v bioodpadech. Zatímco pilně oddělujeme plasty, sklo a papír, na bioodpady v ČR prakticky vůbec nemyslíme. Přitom až okolo čtyřiceti procent směsného komunálního odpadu tvoří bioodpad. Toto číslo ukazuje jasně, jaké rezervy se skrývají v recyklaci, respektive ve třídění a využití bioodpadu. Nehledě na to, že pokud toto číslo razantně nesnížíme, čekají nás pokuty od EU. Zásadní bude také spolupráce se zemědělci, kteří by pomocí bioodpadů mohli částečně řešit problém s erozí půdy.

Vzduch a voda – podmínky života
Budeme bojovat proti nedostatku vody: Podpoříme vytváření a revitalizaci rybníků, malých nádrží, pramenišť a mokřadů. Zlepšíme zasakovací schopnosti krajiny.
Dlouhodobé sucho, přírodní požáry, na druhou stranu povodně a přívalové deště spojené s lokálními povodněmi, to jsou projevy probíhající změny klimatu, které mají svůj dopad na hospodářství, ale i na náš každodenní život. Naše republika se vyznačuje také tím, že voda z našeho území takřka výhradně odtéká jinam, proto je velmi důležité zajistit, aby se s ní dobře hospodařilo.

V ČR se hospodaří s povrchovou vodou neefektivně, splachuje se např. dešťová voda do kanálů, urychluje se průtok vody krajinou (meliorace) a narůstá podíl zpevněných ploch bez schopnosti zasakovat vodu. Řešením je navrácení vody do krajiny, úprava hospodaření s povrchovými vodami či úprava hospodaření v lesích (návrat k lužnímu hospodářství).

– Prosadíme šetrná opatření pro zasakování dešťové vody, zadržování vody v krajině, hospodaření s dešťovou vodou a prameny ve městech.

– Jsme proti, aby byly prameny v zastavěném území vnímané jako škodná. Většinou jsou sváděny do kanalizace. Takové plýtvání! Piráti hledají a prosazují taková řešení, která jsou šetrná k lidem, přírodnímu prostředí i z pohledu finančních nákladů. Není pravda, že ekologická řešení jsou drahá – drahé je plýtvání a omezenost.

– Bráníme rozšiřování zpevněných ploch na úkor zeleně ve městech, krajiny a zemědělské půdy.

– Prosadíme taková pravidla, aby nedocházelo k systematické erozi půdy (střídání plodin, dodávání humusu do půdy, apod.).

– Zastavíme přípravy megalomanských plánů kanálu Dunaj-Odra-Labe.

– Upřednostníme tzv. měkká protipovodňová opatření, tedy opatření blízká přírodě (lužní lesy, budování zasakovacích suchých poldrů namísto odvodnění polí) – cílem je zkapacitnění toků bez nutnosti výstavby velkých nádrží, zmírnění dopadů povodní a neurychlování vody v krajině a naopak její zadržování.

Udržíme férovou cenu za vodné a stočné. Prosadíme důslednou ochranu vodních zdrojů před  privatizací.
– Naše priorita je zastavit rozprodávání vodních zdrojů a vodovodních sítí soukromým firmám. Chceme je dostat zpět pod veřejnou kontrolu.

– Zaměříme vodohospodářský zákon více na ochranu vodních zdrojů, podzemních i povrchových, lépe upravit podmínky nakládání s  odpadními vodami – podpořit jejich další zpracování a uplatnění v místě vzniku.

– Chceme postihovat plýtvání vodou a uložit povinnost vlastníka investovat do správy vodovodní infrastruktury. Z poruchového potrubí se v některých lokalitách ztrácí až 60 procent vody; celostátní průměr se pohybuje pod 20 procenty.

– Dohlédneme na stanovení férových cen. Konečné slovo ve stanovování cen vody nemají vodohospodáři ani obce, ale stát prostřednictvím ministerstva financí a MŽP. Plánované zvýšení ceny podzemních vod na trojnásobek do roku 2022 a zvýšení poplatků o 17% je třeba přehodnotit.

Aby nás smog nedusil: Zavedeme nástroje pro rychlou regulaci a prevenci vzniku extrémních smogových situací. Prosadíme pokračování výměny starých uhelných kotlů a kamen tak, aby na dotaci dosáhli všichni.
Občané mají právo znát skutečné dopady znečištěného ovzduší. Mají právo na včasné nezkreslené informace. Smogové situace se dají částečně předvídat, proto je potřeba, aby byli lidé informování včas. Lidé si zaslouží stejnou podporu, jaká se doposud dostala průmyslu. Vývoj emisí ze jmenovaných zdrojů od 70. let do současnosti je tomu dobrým důkazem. Celkový objem financí na akci kotlíkových dotace je nedostačující.

– Chceme odstranit překážky v možnostech čerpání. Ty nyní mnoho žadatelů vyřazují předem.

– Součástí dotačního programu musí být strategie podporující myšlenku odklonu od fosilních paliv a náhrada za obnovitelné zdroje. Odmítáme podpory, které nás izolují v energo-palivovém skanzenu.

– Prohlášení výrobce je potřeba nahradit autorizací za jasných podmínek.

– Chceme intenzifikovat podporu v rámci lokalit s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší.

– V rámci kotlíkových dotací navrhujeme doplnění dotačních titulů o program pro energeticky soběstačné obce. Je potřeba v rámci takového řešení připravit podmínky v rámci polostátní organizace ČEZ. Ta musí podmínky pro takové projekty vytvářet bez dalšího růstu vlastního monopolu.

Snížíme závislost ČR na fosilních palivech: Zejména snížíme plýtvání uhlím v zastaralých uhelných elektrárnách. Spalování uhlí, ropy a plynu tvoří 95% podílu na znečišťování ovzduší.
Vzhledem k vývoji situace na trhu s palivy a zejména vzhledem ke skutečným celkovým dopadům energetického průmyslu na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel ČR, chceme přistoupit ke schválení antifosilního zákona podle britského modelu.

– Kontrolní mechanismy: dohled provádí nezávislá instituce (The Committee on Climate Change) ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou parlamentu

Zpřísníme kontroly velkých průmyslových znečišťovatelů. Zachováme registr znečišťovatelů, který navíc rozšíříme o emise do ovzduší.
Chceme se zaměřit na oblast fugitivních emisí, kde jsou zřejmé úniky polutantů do ovzduší. Ty plynou jednak z možné technologické nekázně, mnohdy jen z absence možných opatření v rámci průmyslových provozů.

– Zachováme registr znečišťovatelů, který navíc rozšíříme o emise do ovzduší.

– Chceme zastavit účelovou devastaci integrovaného registrů znečišťování (IRZ). Ponecháme IRZ v dosud provozované formě. Česká republika má svá specifika oproti prostoru EU. Proto nesouhlasíme se smrskáváním registru na úroveň Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (EPRTR). Naopak chceme prosadit zařazení látky Benzo(a)pyrenu jako samostatně ohlašované látky v emisích do ovzduší.

Autor:
Ing. Dana Balcarová
Garantka programového bodu životní prostředí
Kontakt: dana.balcarova@pirati.cz

Další články k tematice životního prostředí:

Radek Holomčík:
https://jihomoravsky.pirati.cz/tiskove-zpravy/sucho-v-r-nechceme.html

Dana Balcarová:
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/novela-stavebniho-zakona.html
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati-proti-horku.html

Zdroj: https://www.piratskelisty.cz