Seminář Zeleň jako účinná klimatizace sídel konaný pod mou záštitou se věnoval významu a roli sídelní zeleně pro úspěšnou adaptaci měst na klimatickou změnu. S postupující klimatickou změnou začínáme doceňovat, že zeleň ve městech má nejen funkci estetickou, ale především významnou roli adaptační. Zeleň ochlazuje prostor, významně snižuje znečištění ovzduší, mění mikroklima a po všech stránkách má příznivý vliv na lidské zdraví. Hledejme proto cesty, jak rozšiřování městské zeleně usnadnit.

Cílem semináře bylo nalézt společné zájmy a cesty k systémovému řešení městského prostoru. Podle komplexních ekonomických hodnocení přínosů zeleně se kvalitní řešení městské zeleně vyplácí. Městské prostory se mění ve prospěch většího podílu zeleně, jsou příjemnější pro život a hlavně zdravější. Je možné skloubit zdravé a zelené městské prostředí a zároveň provozovat funkční infrastrukturu. V České republice na to přicházíme jen velmi pomalu a s neopodstatněnými obavami. Před ochranou vzrostlých stromů mají stále přednost kanalizační trubky a investiční zástavba, bohužel to dokazují i legislativní změny posledních let.

Novou výsadbu, ale i samotnou existenci stávající zeleně v městských ulicích, ve velkém blokuje technická norma o prostorovém uspořádání vedení technických vybavení, která určuje podmínky pro vedení vodovodních, elektrických, plynových a dalších sítí. Proto připravuji interpelaci ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, kterého se zeptám na důvody blokace zavedení normy umožňující využití ve světě již běžné technologie na ochranu sítí před kořeny stromů a opačně.