Můj článek pro ekolist.cz s tématem Představte si, že jste se na malou chvilku stal ministrem zemědělství a můžete mávnutím kouzelného proutku napravit tři největší environmentální problémy tohoto rezortu. Jaké změny byste vykouzlil a proč?

 

To je složitá otázka, na kterou existuje ještě složitější odpověď. Jsem si ale jistá tím, že bych k nalezení řešení nepotřebovala kouzelný proutek. Mnoho z těchto problémů se Piráti snaží řešit již nyní z pozice opozice. Klíčem k environmentálně šetrnému vedení resortu zemědělství je dialog nejen s odborníky, ale také s lidmi, kteří v naší krajině hospodaří a kterým jde o ochranu životního prostředí a krajiny. Inspiraci bych hledala i za hranicemi, kde existuje mnoho příkladů dobré praxe, v odborných materiálech OECD či Evropské komise. Ty jsou důležitým zdrojem znalostí, na jejichž tvorbě se podílejí týmy expertů z celého světa.

Jako tři největší environmentální problémy tohoto resortu vnímám: nastavení dotačního systému, zastaralý přístup k chovu hospodářských zvířat a převažující neudržitelné hospodaření v českých lesích. Tyto i další závažné problémy resortu bych řešila v společně s resortem životního prostředí.

Nastavení dotačního systému

České nastavení Společné zemědělské politiky EU je tristní ukázkou využití veřejných peněz k devastaci krajiny a vytváření miliardových zisků pro úzkou skupinu českých agrobaronů. Je třeba, aby veřejné peníze sloužily zájmům všech. Pokud dopustíme, aby nová společná zemědělská politika byla nastavena ve prospěch úzké oligarchii, promarníme obrovskou příležitost posílit odolnost české krajiny, zvýšit schopnost zadržení vody v krajině, snížení eroze, posílení biodiverzity a krajinného rázu a v neposlední řadě také nevyužijeme možnost podpory venkova, rodinných a ekologických farem a lidí, kteří zde chtějí žít.

Ráda bych se zaměřila na pomoc zemědělcům a jejich rodině stabilizovat rozpočet s ohledem na výkyvy cen na komoditních trzích, resp. s ohledem na neočekávatelné projevy počasí. Proto Piráti usilují o zastropování a degresivitu přímých plateb v závislosti na rozloze půdy. Velkou naději skrývají tzv. eko-schémata, která by měla být povinná pro členské státy, ale nepovinná pro zemědělce. Představa je taková, že si sám zemědělec zvolí, k jakým veřejným statkům přispěje a za to dostane odpovídající platbu. Bude nicméně třeba bedlivě sledovat proces nastavování podmínek pro platby ze Společné zemědělské politiky, abychom nedopadli jako v posledním programovém období. Ministerstvo zemědělství si zatím svoje vize využití evropských financí bedlivě střeží, což pro Piráty znamená zvýšení ostražitosti.

Dotace by měly být použity zejména na transformaci evropského zemědělství a potravinářství tak, aby mohla být naplněna evropská strategie Farm to Fork. Ta je součástí Zelené dohody pro Evropu a mimo jiné stanovuje 25% podíl ploch v režimu ekologického zemědělství, 50% redukci syntetických pesticidů a 25% redukci syntetických hnojiv do roku 2030. Principy této strategie jsou shrnuty v článku Z pole na vidličku: Blízké výzvy pro evropské zemědělce a krajinu.

Udržitelné chovy hospodářských zvířat

Piráti se dlouhodobě zasazují o zvyšování welfare hospodářských zvířat a nastavení Společné zemědělské politiky na podporu živočišné produkce, kam jdou nyní pouhé jednotky procent z balíku dotací, přestože evropské mantinely umožňují řádově více.

Kvalitní živočišná produkce je klíčová k zajištění skutečného a udržitelného zemědělství, jelikož vedlejším, a zároveň klíčovým, produktem jsou statková hnojiva. Ta pomáhají navracet do půdy organickou hmotu, zvyšují půdní úrodnost, omezují erozi a podporují zadržování vody. Podpora extenzivního chovu hospodářských zvířat by měla být nedílnou součástí reformy zemědělské politiky. Zaměřila bych se také na problematiku transportu živých hospodářských zvířat na velké vzdálenosti, která mnohdy probíhá pro zvířata za velmi stresujících a nevyhovujících podmínek.

Řešila bych problém lesů jinak

A jak? S vědomím, že les není jen produkční plocha a prostředek zisků (nebo ztrát) vlastníků. S vědomím, že lesy mají velmi významné funkce rekreační a ekologické a je bezpochyby veřejným zájmem, aby byly schopny tyto funkce plnit v maximální míře.

V současné chvíli musí stát vlastníky lesů motivovat k tomu, aby od základu změnili svůj přístup k pěstování lesa. K tomu je ale nutné, aby přístup změnilo i samotné Ministerstvo zemědělství. Pokud půjde resort vzorem a bude vlastníky lesů pozitivně motivovat, výsledkem budou zdravé, pestré a odolné lesní porosty, které budou mimo výše uvedeného schopny i generovat zisk.

Piráti jsou politickou stranou, která má své rozhodnutí, vize a programové cíle vždy podloženy fakty a studiemi, za kterými stojí odborníci. Proto v tomto bodě odkazuji rovnou na výzvu Kácením české lesy nezachráníme, ve které nejvýznamnější čeští vědci a lesníci popisují, jak se vypořádat s mnoha problémy českých lesů. Za sebe dodávám, že příkladem by měl jít především největší vlastník lesů u nás, tedy český stát.