První kroky na MŽP:

 •  rychlá stabilizace klíčových lidí, včetně kabinetu ministra a poradců
 • MŽP navrhne plán dosažení klimatické neutrality úřadu do roku 2030 a ostatních vládních organizací o něco později.
 • zahájení vyjednávání o posílení kompetencí v oblasti ochrany vody, půdy a lesa a posílení role MŽP jako integrátora politiky ochrany klimatu,
 • příprava strategického plánu oblastí, které mají absorpční kapacitu přijímat další investice a dotace ze zdrojů EU a SFŽP, nesmíme promarnit příležitost účelného a hospodárného využití finančních zdrojů EU
 • jednou z prvních legislativních změn bude posílení účasti občanů na rozhodování ve stavebním řízení a dalších podobných procesech veřejné správy v oblasti životního prostředí

Přehled  legislativní a nelegislativní práce

LEGISLATIVA

 • Připravíme legislativní zajištění útlumu (zákon o odklonu od uhlí, změny zákonů) dle pořadí emisní intenzity
 • Aktualizujeme Politiky ochrany klimatu v ČR (v tuto chvíli je kvůli přijetí nového cíle EU pro rok 2030 a přijetí cíle klimatické neutrality 2050 zastaralá)
 • Novela zákona o emisním obchodování (implementace reformy EU ETS v návaznosti na zvýšení emisního cíle EU 2030), včetně zvýšení alokace výnosů z emisních povolenek na Novou zelenou úsporám (zateplování domů, střešní fotovoltaiky)
 • Zavedeme v Zákoně o odpadech spalovací poplatek za energetické využití komunálního odpadu. + Budeme prosazovat změnu Zákona o odpadech, aby domácí a komunitní kompostování patřilo mezi cíle v třídění odpadu. + Do zákona o odpadech nebo do stavebního zákona navrhneme předdemoliční audit staveb.
 • V Zákoně o obalech (ZOOb) provedeme úpravy umožňující vstup nových Autorizovaných obalových společností (AOS) na trh, bude-li to potřeba (nutné změny upřesníme na základě situace po vstupu novely ZOOb v platnost). Vstupem nové AOS na trh vznikne konkurenční prostředí, které zajistí levnější služby pro výrobce a obce.
 • Budeme dohlížet na správné zavádění Evropské směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (SUP) do praxe a zohledňovat připomínky od zúčastněných organizací.
 • Nový zákon o obalech umožňuje dobrovolné zálohování. Zjistíme, jakým způsobem je tato možnost využívána a co by bylo vhodné do zákona doplnit pro zlepšení systému. Následně to v zákoně upravíme.
 • Umožníme vznik nového systému kontroly kvality kompostu (vzešlého z dohody mezi oborovými organizacemi a ministerstvy zemědělství a životního prostředí), aby se do zemědělské půdy dostal opravdu jen kvalitní kompost.
 • Lépe zohledníme potřeby volně žijících druhů v územním plánování, při pozemkových úpravách a při rekultivacích. Rozšíříme ochranu půdy před zástavbou.
 • Prosadíme nastavení jasných pravidel pro zařazení druhů mezi chráněné a aktualizaci tohoto seznamu. Zohledníme, že u všech druhů je třeba chránit jejich biotopy, a u některých navíc i každého jedince (např. druhy ohrožené pytláctvím).
 • Zreformujeme financování národních parků tak, aby nebyly závislé na prodeji dřeva].
 • Vyhlásíme nová chráněná území podle doporučení odborníků a s respektem k místním obyvatelům; prioritou je
  •  dořešení oblasti soutoku Moravy a Dyje
  •  vyhlášení Národního parku Křivoklátsko
 • Odstraníme legislativní překážky, které brání zavádění nových postupů ochrany přírody osvědčených v zahraničí.
 • Zasadíme se o zlepšení odměňování zaměstnanců v ochraně přírody. Není možné, aby nadále byli mezi těmi  nejhůře oceňovanými.
 • Legislativa pro zajištění snížení emisí mimo ETS: doprava, lokální vytápění, odpady, zemědělství (ani pro původní  cíl -14 % do roku 2030 nejsou nástroje, cíl navíc bude zvýšen v rámci rozdělení nového emisního cíle EU 2030)
 • Navrhneme přehodnocení metodiky pro výjimky z limitů pro emise znečišťujících látek u jednotlivých zdrojů znečišťování a omezení výjimek z emisních limitů pro velké spalovací zdroje.

s MZE

 • Prosadíme opatření Společné zemědělské politiky EU, která nám pomohou s adaptací na klimatickou změnu. Nastavením Společné zemědělské politiky také zajistíme, aby se agrolesnictví, tj. výsadba dřevin na zemědělské půdě,  stalo plnohodnotným produkčním systémem a spolutvůrcem obnovy krajiny. Metodická podpora zde. + Pomocí nástrojů Společné zemědělské politiky EU, poradenství a veřejného stravování budeme usilovat o  další rozvoj ekologického zemědělství, aby do roku 2030 pokrývalo 30 procent zemědělského půdního fondu (dnes 15,2 procent).
 • Přijmeme protierozní vyhlášku s maximálním limitem  9 tun, resp. 5 tun ztráty ornice na hektar od roku 2030, aby využívání půdy bylo udržitelné a eroze nepůsobila rychleji než půdotvorné procesy.
 • Novelou lesního zákona změníme skladbu dřevin v lese. Cílem je odklon od smrku v nižších a středních polohách a posílení potenciálu přirozené obnovy. Státní lesy musí jít příkladem viz bod „Vyrveme státní lesy z rukou mafie“.
 • Předložíme komplexní novelu vodního zákona zaměřenou mj. na skutečnou ochranu vydatnosti i kvality vodních zdrojů.
 • Umožníme vznik nového systému kontroly kvality kompostu (vzešlého z dohody mezi oborovými organizacemi a ministerstvy zemědělství a životního prostředí), aby se do zemědělské půdy dostal opravdu jen kvalitní kompost.

s MMR

 • Do stavebního zákona prosadíme povinnost při územním plánování posuzovat jeho soulad s plány na zmírňování klimatické změny a s adaptací na ni. Cílem je, aby územní plány přispěly ke snižování klimatických změn a jejich důsledků pro občany i krajinu. + Pro nové stavby a rekonstrukce stanovíme ve stavebním zákoně povinné prvky modro-zelené infrastruktury nebo jejich povinný podíl. Prvků bude na výběr více, aby si stavitel mohl vybrat, co mu bude  v daném místě vyhovovat.

DOTACE A INVESTICE

 • Vrátíme přírodu do krajiny. Zatraktivníme zemědělcům vytváření krajinných prvků, např. mokřady, stepní trávníky, remízky,  meze, trvalé travní porosty, již existujícími dotacemi,  zjednodušením administrativy a poskytnutím poradenství.
 • Dotace, finance a poradenství – Pomocí dotačních programů nasměrujeme větší množství financí na podporu obcím v oblasti budování nových zdrojů pitné vody a vodovodů, a na  technologie na úpravu pitné vody. Zjednodušíme dotační systém, urychlíme celý proces podpory obcí k vybudování nové infrastruktury. Posílíme úřady poskytující podporu žadatelům o tyto dotace – finančně, odborně, metodicky i personálně.
 • Věda a výzkum – Dotačními programy podpoříme vědu a výzkum v oblasti úpravy pitné vody či takové technologie, které šetrně hospodaří s vodou (hlavně v energetice).
 • Formou dotací podpoříme budování zelené a modré infrastruktury na veřejných prostranstvích – na ulicích, náměstích a v parcích.
 • Budeme plnit mezinárodní závazek České republiky poskytovat 0,33 procent hrubého národního důchodu na rozvojovou pomoc. K tomuto účelu založila EU tzv. Zelený klimatický fond sloužící k pomoci rozvojovým zemím snížit emisní náročnost jejich ekonomik a přizpůsobit se změně klimatu. ČR po vzoru ostatních členů EU přispěje v doplňovacím období do Zeleného klimatického fondu alespoň 50 miliony korun. Například Slovensko doplnilo 2 miliony eur, Polsko 3 miliony dolarů.
 • Budeme informovat veřejnost o této problematice formou pirátských blogů a osvětovou kampaní MŽP. Zařadíme informace o plastech a jejich omezování do vzdělávacího systému.
 • Podpoříme kompostování kalů z čističek pokračováním dotací na technické vybavení kompostáren.
 • Snížíme dotace garantovaných výkupních cen elektřiny z biomasy pro provozovatele zemědělských bioplynových stanic (BPS), aby byli motivováni vstoupit na trh zpracování bioodpadů.
 • Podpoříme výměnu topenišť (domácnosti, bytové domy, podniky, veřejné budovy) v novém Operačním programu životní prostředí III 2021+ s alokací 12 miliard korun a ve Fondu obnovy.
 • Podpoříme či spustíme programy na zlepšení ovzduší v městských aglomeracích (podpora hromadné a aktivní dopravy, omezování vjezdu nerezidentů do historických center měst, vysazování zeleně, podpora alternativních způsobů přepravy).
 • Podpoříme výzkum v oblasti vztahu životního prostředí a veřejného zdraví.
 • Zjednodušíme český systém žádostí o dotace a výrazně ho zprůhledníme. Jiné evropské státy pracují s mnohem jednoduššími systémy a komplikace dlouhodobě nahrávají velkým firmám
 • Modernizační fond: zvýšit alokaci na podporu komunitních a obecních OZE a zajistit aby se z něj nefinancovaly spalovny směsných komunálních odpadů (ZEVO).

STRATEGIE

 • Prosadíme zapracování problematiky vlivu životního prostředí na veřejné zdraví do strategických dokumentů  resortu zdravotnictví a zajistíme zavedení jejich cílů a opatření do praxe.
 • Aktualizujeme národní adaptační strategii i akční plán s ohledem na města. Pro města připravíme metodiku, jak reagovat na změny klimatu, aby občané nepociťovali jejich negativní dopady. Zajistíme jim odbornou i finanční podporu.
 • Nastavíme jasný systém podmíněnosti, který zpřehlední investiční možnosti a zabrání investicím do silně znečisťujících podniků